ZMPD w POLSCE
LOGOWANIE | REJESTRACJA | EN

SEKCJA

Kradzież ładunku

SEKCJA

Kradzież ładunku - tryb postępowania


Skradziony ładunek traktowany jest jako usunięty spod dozoru celnego i wprowadzony do obrotu z pominięciem władz celnych. Dlatego też kradzież ładunku, dokonana w trakcie wykonywania operacji transportowej pod osłoną karnetu TIR, nie zwalnia przewoźnika od zapłacenia cła i podatku za utracony towar. 


Minimalizacja konsekwencji finansowych

Zdaniem IRU najlepszym sposobem na zminimalizowanie konsekwencji finansowych dla przewoźników jest:
 • unikanie niebezpiecznych zdarzeń podczas wykonywania operacji transportowej poprzez zachowanie maksymalnych środków ostrożności, określonych w Instrukcji IRU "Środki zapobiegawcze, jakie muszą być wdrożone przez każdego posiadacza karnetów TIR w celu przeciwdziałania zorganizowanej przestępczości",
 • zapewnienie stabilności finansowej poprzez ubezpieczanie przewożonych ładunków w tym, jeżeli to możliwe, ewentualnych należności celnych i podatkowych,
 • przestrzeganie "Minimalnych procedur jakie są do spełnienia w przypadku kradzieży" (Podręcznik dla Posiadaczy Karnetów TIR Rozdział 11).


Kluczowe wymagania to:
 • stosowanie środków zapobiegawczych, wykazanie czujności i ostrożności przez przedsiębiorstwo transportowe i kierowcę przez cały czas trwania operacji transportowej,
 • natychmiastowe zgłoszenie faktu kradzieży do właściwych władz (policja, władze celne, inne) oraz nie później niż do 7 dni od zdarzenia do Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych  i ubezpieczyciela ładunku,
 • terminowe uregulowanie należnego cła i podatku oraz wystąpienie do Zrzeszenia z wnioskiem o zwrot zapłaconych kwot oraz dostarczenie wszystkich niezbędnych dokumentów w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od dnia otrzymania decyzji płatniczej z urzędu celnego.
  Decyzję o zwrocie podejmuje Ubezpieczyciel  Międzynarodowy. 


Ważne aspekty, o których warto pamiętać:
 • Szybkie wykrycie kradzieży. Należy pamiętać, że kradzieże ładunku najczęściej mają miejsce podczas postojów. Dlatego też kierowcy powinni, kiedy tylko jest to możliwe, zatrzymywać się na parkingach strzeżonych i sprawdzać  zamknięcia celne, linki zabezpieczające i  plandeki po każdym postoju.
 • Niezwłoczne zgłoszenie kradzieży na policję i uzyskanie raportu policyjnego w tej sprawie.   
 • Niezwłoczne zgłoszenie faktu kradzieży do najbliższego urzędu celnego, gdzie władze celne powinny wypełnić protokół zajścia w karnecie TIR (ostatnia strona "Proces-verbal de constat"). 
 • Współpraca ze zrzeszeniem. Przewoźnik powinien niezwłocznie (w ciągu 7 dni od zdarzenia) powiadomić ZMPD o okolicznościach kradzieży i dostarczyć pełną dokumentację związaną z tym zdarzeniem.
 • Zabezpieczenie dostarczenia pozostałego (ocalałego) ładunku do docelowego urzędu celnego. W przypadku kradzieży części ładunku, kierowca powinien upewnić się, że władze celne nałożą nowe  zamknięcia na pozostały ładunek, a następnie bezpiecznie dostarczyć go do docelowego urzędu celnego.
 • Współpraca z władzami celnymi.  


Partner strategiczny ZMPD

Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w PolsceZMPD jest największym polskim stowarzyszeniem w branży transportu drogowego, istniejącym od 1957 roku.

Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w PolsceZMPD jest największym polskim stowarzyszeniem w branży transportu drogowego, istniejącym od 1957 roku.

Na skróty

-

Regulamin


-

Reklama


-

Usługi ZMPD


-

Sklep ZMPD