ZMPD w POLSCE
LOGOWANIE | REJESTRACJA | EN

SEKCJA
 • Prawidłowo działająca procedura

  Do przedstawienia prawidłowego funkcjonowania procedury TIR i łańcucha gwarancyjnego IRU wskazała Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce - jako jedno z najwyżej cenionych zrzeszeń poręczających, które działa w sposób wzorcowy.
 • ZMPD gwarantem systemu TIR

  Podstawową działalnością ZMPD jest administrowanie systemem TIR w Polsce w ramach międzynarodowego łańcucha gwarancyjnego. To zadanie realizowane jest na podstawie upoważnienia nadanego ZMPD przez polskie władze celne.
 • Prawidłowo działająca procedura

  Do przedstawienia prawidłowego funkcjonowania procedury TIR i łańcucha gwarancyjnego IRU wskazała Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce - jako jedno z najwyżej cenionych zrzeszeń poręczających, które działa w sposób wzorcowy.
 • ZMPD gwarantem systemu TIR

  Podstawową działalnością ZMPD jest administrowanie systemem TIR w Polsce w ramach międzynarodowego łańcucha gwarancyjnego. To zadanie realizowane jest na podstawie upoważnienia nadanego ZMPD przez polskie władze celne.
SEKCJA

System TIR

SEKCJA

SEKCJA

Co to jest system TIR?

Międzynarodowy tranzyt celny, którego funkcjonowanie oparte jest na przepisach Konwencji celnej dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów z zastosowaniem karnetów TIR (Konwencja TIR), sporządzonej w Genewie dnia 14.11.1975. Jest to jedyny uniwersalny system umożliwiający przemieszczanie ładunków pod zamknięciem celnym w pojazdach lub kontenerach oznakowanych biało-niebieską tablicą TIR. Podstawowym dokumentem jest karnet TIR, który spełnia podwójną rolę dokumentu gwarancyjnego i celnego.

SEKCJA

Konwencja TIR

#NazwaPobierz
1Konwencja TIRpobierz PDF
SEKCJA

Geneza

Prace nad stworzeniem systemu TIR rozpoczęły się zaraz po II wojnie światowej pod auspicjami Europejskiej Komisji Gospodarczej Narodów Zjednoczonych (UNECE). Pierwsze porozumienie zostało zawarte w 1949 roku między kilkoma państwami europejskimi. Sukces tego ograniczonego programu doprowadził do negocjacji nad Konwencją TIR, która została przyjęta w 1959 roku przez Komitet Transportu Wewnętrznego UNECE, a w życie weszła w roku 1960. Ta pierwsza Konwencja została poprawiona w 1975 roku. Poprawka miała na celu uwzględnienie praktycznego doświadczenia w funkcjonowaniu systemu, wprowadzenie technicznych wytycznych oraz zmianę wymogów celnych i transportowych. Polska jest  Umawiającą się Stroną Konwencji TIR od roku 1959.

Przepisy zawarte w Konwencji TIR odnoszą się wyłącznie do drogowego transportu towarów w ruchu międzynarodowym, tzn. musi być przekroczona granica celna. Państwa Unii Europejskiej stanowią jeden obszar celny i przewóz towarów pod osłoną karnetów TIR pomiędzy dwoma krajami unijnymi jest niemożliwy do realizacji.

 

Naczelną zasadą Konwencji TIR jest ułatwienie i uproszczenie międzynarodowego transportu towarów. Oznacza to, że w przejściowych czyli  granicznych urzędach celnych nie są pobierane przez władze celne żadne dodatkowe zabezpieczenia czy gwarancje na poczet ewentualnych należności celno - podatkowych pojawiających się przy wprowadzaniu towaru na dany obszar celny. Takim zabezpieczeniem jest wyłącznie karnet TIR. Ponadto zasadą jest, że  zamknięcia celne nałożone w wyjściowym urzędzie celnym, akceptowane są przez władze celne kolejnych krajów, a więc pojazd drogowy przejeżdża przez przejściowe (graniczne) urzędy w zasadzie bez kontroli ładunku. Oczywiście władze celne każdego państwa tranzytowego zawsze mają prawo dokonać kontroli towaru i  jest to zgodne z przepisami Konwencji TIR (art. 5 i 23).
 
Przewozy w ramach procedury TIR mogą być realizowane w następujących przypadkach:

 • jeżeli przewóz rozpoczął się lub ma się zakończyć poza Unią Europejską;
 • jeżeli dotyczy przewozu realizowanego z jednego do drugiego miejsca znajdującego się na obszarze Unii Europejskiej przez terytorium kraju trzeciego.

Zasięg geograficzny

Konwencja TIR jest jednym z najbardziej efektywnych międzynarodowych instrumentów przygotowanych pod auspicjami Europejskiej Komisji Gospodarczej Narodów Zjednoczonych. Obecnie 77 stron przystąpiło do umowy, włączając w to Unię Europejską, z czego operacje TIR można realizować w 65 krajach. Umowa ta obejmuje całą Europę, a także Afrykę Północną oraz Bliski i Środkowy Wschód. Kraje azjatyckie zostały poinformowane o udogodnieniach jakie niesie ze sobą ten globalny system celny, a ich zainteresowanie wskazuje na możliwość przystąpienia do Konwencji TIR w niezbyt odległej przyszłości. Także Stany Zjednoczone Ameryki i Kanada są obecnie stronami umowy oraz w Ameryce Południowej Chile i Urugwaj.

SEKCJA

A - D

Afganistan, Albania, Arabia Saudyjska, Armenia, Austria, Azerbejdżan, Belgia, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chiny, Chorwacja, Cypr, Czarnogóra, Czechy, Dania

E - K

Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Gruzja, Hiszpania, Holandia, Indie, Iran, Irlandia, Izrael, Jordania, Kazachstan, Kirgistan, Kuwejt

L - R

Liban, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Macedonia, Maroko, Mołdawia, Mongolia, Niemcy, Norwegia, Oman, Pakistan, Polska, Portugalia, Rosja, Rumunia

S - Z

Serbia, Słowacja, Słowenia, Syria, Szwajcaria, Szwecja, Tadżykistan, Tunezja,Turcja, Turkmenistan, Ukraina, Uzbekistan, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, Zjednoczone Emiraty Arabskie.

 
SEKCJA

Dostęp do systemu TIR

Zasady dotyczące wydawania karnetów TIR reguluje II Rozdział Konwencji TIR w Artykule 6 i w Załączniku 9 w Części II, który ustala minimalne warunki i wymogi dla osób fizycznych i prawnych ubiegających się o uzyskanie pozwolenia na korzystanie z procedury TIR. Zgodnie z ww. Konwencją karnety TIR w Polsce wydawane są jedynie przez Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników w Polsce z siedzibą w Warszawie osobom, którym władze celne nie odmówiły prawa do korzystania z procedury TIR. Organem uprawnionym do wydania pozwolenia na korzystanie z tej procedury jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie. 

Zainteresowana osoba składa wniosek z dołączonymi do niego dokumentami w biurze ZMPD w pokoju nr 5. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 22 536-10-38.

Wniosek o udzielenie pozwolenia na korzystanie z procedury TIR musi zawierać:
 • nazwę lub imię i nazwisko wnioskodawcy,
 • numer EORI wnioskodawcy,
 • indywidualny numer identyfikacyjny przydzielony wnioskodawcy przez ZMPD,
 • imię i nazwisko, adres i dane kontaktowe osoby upoważnionej do kontaktów w sprawie procedury TIR,
 • podpis wnioskodawcy, miejscowość i datę.

Do wniosku należy dołączyć:
 • opinię dotyczącą wnioskodawcy, odnoszącą się do możliwości korzystania z procedury TIR, wydaną przez ZMPD i zawierającą przydzielony wnioskodawcy indywidualny numer identyfikacyjny,
 • kopię licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy,
 • informację banku prowadzącego rachunek rozliczeniowy wnioskodawcy o wysokości obrotów na rachunku, udzielonych kredytów oraz zajęć wierzytelności pieniężnych z rachunku bankowego,
 • oświadczenie, że wnioskodawca nie dopuścił się poważnego naruszenia lub powtarzających się naruszeń przepisów prawa celnego lub podatkowego i nie jest wobec niego prowadzone postępowanie egzekucyjne lub upadłościowe oraz że nie zalega w podatkach, których pobór należy do naczelnika urzędu skarbowego.

Przed wydaniem pierwszego karnetu TIR dopuszczony do systemu TIR przewoźnik zobligowany jest do złożenia wymaganych zabezpieczeń i gwarancji w wysokości ustalonej przez Zrzeszenie oraz odbyć w tym zakresie szkolenie podstawowe.


Podręcznik dla posiadaczy karnetów TIR

SEKCJA

#NazwaPobierz
1Podręcznik dla Posiadaczy karnetów TIRpobierz PDF
SEKCJA
       
      
      
SEKCJA

Karnet TIR

SEKCJA

Do czego służy karnet TIR

Dokumentem, pod osłoną którego może być realizowana procedura TIR jest karnet TIR. Spełnia on podwójną rolę. Jest dokumentem celnym (forma zgłoszenia celnego) oraz gwarancyjnym. Kwota gwarancyjna każdego karnetu TIR wynosi 100 000 EUR w krajach Unii Europejskiej oraz w Armenii, Azerbejdżanie, Bośni i Hercegowinie, Iranie, Kirgistanie, Serbii i na Ukrainie, 60 000 EUR w Rosji, Turcji, Kazachstanie, Macedonii, Mołdawii i na Białorusi oraz 50 000 USD w pozostałych państwach Stronach Konwencji TIR. Zasadą jest, że jeden karnet można wykorzystać na jedną podróż - na jeden pojazd lub zespół pojazdów (kontener lub zespół kontenerów).  

Karnety TIR drukowane są w Genewie i stanowią własność IRU (Międzynarodowej Unii Transportu Drogowego). Wykonane są ze specjalnego papieru i posiadają szereg zabezpieczeń w celu uniknięcia funkcjonowania w obiegu karnetów fałszywych. Każdy posiada indywidualny numer, kod kreskowy, znak wodny. 
W ZMPD w Polsce dostępne są karnety 6 i 14-woletowe. Karnet 6-woletowy wykorzystywany jest do transportów obejmujących łącznie maksymalnie trzy urzędy celne (w konfiguracji: dwa wyjściowe urzędy celne i jeden urząd celny docelowy lub odwrotnie albo dwie granice celne). Każda dodatkowa granica celna, a więc kolejne przejściowe urzędy celne i każdy dodatkowy urząd celny wyjściowy lub docelowy wymagają dodatkowej pary woletów.  

Każdy karnet TIR ma określony nieprzekraczalny termin ważności, który wynosi 120 dni od daty wydania karnetu posiadaczowi. Data ważności jest umieszczona na okładce karnetu w polu numer 1. Oznacza to, że najpóźniej tego dnia można otworzyć karnet w wyjściowym urzędzie celnym. Zgodnie z przepisami Konwencji TIR art. 9, taki karnet pozostaje ważny do czasu zakończenia podróży i zamknięcia procedury TIR w docelowym urzędzie celnym. Karnety, którym upłynął termin ważności i nie zostały otwarte w terminie, stają się dokumentami nieważnymi i nie można ich wykorzystać. Przedstawienie takiego karnetu TIR w urzędzie celnym może skutkować wstrzymaniem wydawania karnetów przez ZMPD.

W Polsce karnety TIR wydawane są wyłącznie przez Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce, które po spełnieniu warunków określonych w Konwencji TIR w Załączniku 9 część I, zostało upoważnione przez właściwe władze w Polsce do wydawania karnetów TIR i poręczania w systemie TIR. Ponieważ karnety TIR są własnością IRU - Międzynarodowej Unii Transportu Drogowego z siedzibą w Genewie, wszystkie podlegają zwrotowi. Każdy posiadacz jest zobowiązany do rozliczenia się z pobranych karnetów TIR. 

Osobą uprawnioną do posługiwania się karnetem TIR jest jego posiadacz wymieniony w polu nr 3 okładki karnetu i jest on odpowiedzialny za prawidłowe wypełnienie karnetu w polach 6-12 na okładce karnetu oraz w polach 2-15 na wszystkich woletach. Posiadacz jest zobowiązany do przedstawienia pojazdu wraz z towarem, karnetem TIR i innymi dokumentami w wyjściowym urzędzie celnym, w każdym przejściowym (granicznym) oraz w docelowym urzędzie celnym.

Nie ma możliwości odstępowania karnetów TIR osobom trzecim. Użyczenie karnetu stanowi bardzo poważne naruszenie przepisów i może skutkować zawieszeniem lub cofnięciem przewoźnikowi pozwolenia na korzystanie z procedury TIR. 

Jednakże możliwe jest korzystanie z podwykonawców. Jeśli firma nie posiada pozwolenia na korzystanie z procedury TIR, a współpracuje z firmą, która takie pozwolenie uzyskała, możliwe jest zawarcie odpowiedniego porozumienia pomiędzy nimi. W takim przypadku, po spełnieniu określonych warunków, można realizować transporty w ramach systemu podwykonawców w systemie TIR. 

Posiadacz karnetu TIR zobowiązany jest do pozostawienia u siebie w firmie kopii każdego wykorzystanego karnetu TIR przed zwróceniem go do biura ZMPD. Kopia ta wraz z innymi dokumentami transportowymi musi być przechowywana przez okres 5 lat. Kopiowane (lub skanowane) powinny być: okładka, manifest towarów, grzbiety (suszki) ostemplowane przez władze celne oraz protokół zajścia.

Regulamin Używania Karnetów TIR

Regulamin Używania Karnetów TIR znajduje się na wewnętrznej stronie okładki (wersja angielska i francuska). Polska wersja językowa zamieszczona została na odwrocie żółtego manifestu towarów. Zawiera on podstawowe i najważniejsze informacje dotyczące zasad korzystania z karnetu TIR, z którymi każdy kierowca powinien dokładnie się zapoznać. Należy pamiętać, że to właśnie kierowca, w imieniu przewoźnika, wykonuje transport w procedurze TIR, a więc powinien on znać przepisy z zakresu Konwencji TIR. 

Zgodnie z Regulaminem karnet TIR nie może zawierać żadnych wycierań ani dopisków. Wszelkie poprawki powinny być dokonywane przez przekreślenie błędnych danych i wpisanie, w razie potrzeby, danych właściwych. Każda zmiana powinna być potwierdzona przez jej autora i poświadczona przez władze celne. 
 
SEKCJA

#NazwaPobierz
1Regulamin używania karnetów TIRpobierz PDF
SEKCJA

   

Towary przewożone pod osłoną karnetu TIR

Pod osłoną karnetów TIR można przewozić prawie wszystkie towary. 

Ograniczenia w przewozach dotyczą wyłącznie poniższych grup towarowych: 
 • papierosy (kod towaru: 24.02.10, 24.02.20, 24.03.11 i 24.03.19), 
 • alkohol (kod towaru: 22.07.10,  22.08).
Są to towary całkowicie WYKLUCZONE z przewozów pod osłoną karnetów TIR.

Piwo, wino oraz tytoń surowy służący do wyrobu papierosów są dozwolone do transportu w ramach procedury TIR. 
SEKCJA

Pojazdy w procedurze TIR

Zgodnie z Konwencją TIR przewozy w ramach procedury TIR można wykonywać wyłącznie uznanymi pojazdami i kontenerami. Każdy pojazd musi posiadać ważne "Świadectwo uznania pojazdu drogowego", które wydawane jest przez władze celne właściwe dla siedziby firmy. Wzór świadectwa znajduje się w Załączniku 4 do Konwencji TIR. 

Oznacza to, że dla polskiego przewoźnika świadectwo może być wydane lub przedłużone wyłącznie przez polski urząd celny. 

Kontenery posiadają tzw. tabliczki uznaniowe. Świadectwo uznania jest dowodem na to, że dany pojazd może być wykorzystany do przewozu w procedurze TIR i że można nałożyć zamknięcia celne w taki sposób, aby nie było możliwości dostania się do środka pojazdu bez pozostawienia widocznych śladów. Ten dokument musi zawsze w oryginale znajdować się w pojeździe wykonującym przewóz pod osłoną karnetu TIR. 

WYJĄTEK: świadectwo uznania nie jest wymagane do przewozu towarów ciężkich i przestrzennych, jak również żywych zwierząt. W takim przypadku wykorzystywany jest tzw. karnet otwarty. Jest on opatrzony pieczątką "HEAVY OR BULKY GOODS", która jest przystawiana na takim karnecie w ZMPD, na prośbę posiadacza. 
SEKCJA

#NazwaPobierz
1Wzór świadectwa uznania pojazdu drogowegopobierz PDF
SEKCJA

 

Jak zamawiać karnety TIR

 • karnety TIR wydawane są jedynie w biurze ZMPD w Warszawie, na podstawie zamówienia na karnety: druk zamówienia z dostawą kurierem lub druk zamówienia z odbiorem osobistym
 • zamówienie jest realizowane w dniu jego wpływu do ZMPD w godzinach od 8.00 do 14.45,
 • karnety TIR mogą zamawiać tylko te firmy, które terminowo rozliczą się z wcześniej pobranych karnetów, nie mają zadłużenia finansowego wobec ZMPD i nie dopuściły się naruszeń procedury TIR,
 • zamówienia na karnety można składać osobiście w biurze Zrzeszenia, faksem pod nr 22 536-10-15 lub e-mailem na adres tir@zmpd.pl. Zrealizowane zamówienie można odebrać osobiście bądź też jest ono dostarczane  przedsiębiorstwu transportowemu za pośrednictwem firmy kurierskiej, z reguły w dniu następnym. 
  W przypadku zamawiania karnetów faksem lub e-mailem wskazane jest wcześniejsze telefoniczne sprawdzenie, czy nie ma przeszkód do realizacji zamówienia oraz upewnienie się, czy faks dotarł do ZMPD.

Jak odbierać karnety TIR w siedzibie Zrzeszenia

Zamówione karnety TIR może odebrać wyłącznie: 
 • właściciel(e) firmy,
 • osoba figurująca w KRS,
 • osoba posiadająca upoważnienie notarialne,
 • osoba posiadająca upoważnienie sporządzone przez właściciela firmy w obecności pracownika biura ZMPD.

Upoważnienie, które nie spełnia powyższych warunków nie jest dokumentem uprawniającym do odbioru karnetów.
SEKCJA

Utrata karnetu TIR

W przypadku utraty karnetu TIR (kradzież, zagubienie, zniszczenie, zatrzymanie przez władze celne) należy ten fakt niezwłocznie zgłosić do ZMPD na odpowiednim formularzu znajdującym się w Podręczniku dla Posiadaczy Karnetów TIR na stronie 25.

Każdy odzyskany lub odnaleziony karnet TIR należy niezwłocznie zwrócić do ZMPD. 

UWAGA: Zabronione jest wykorzystanie do przewozu towaru karnetu czystego, zgłoszonego jako utracony, ponieważ w systemie elektronicznym widnieje on jako unieważniony na obszarze wszystkich krajów, w których realizowana jest procedura TIR.
SEKCJA

#NazwaPobierz
1Oświadczenie Posiadacza o utracie karnetu TIRpobierz PDF
SEKCJA

Jak wypełnić karnet TIR

Pobierz instukcję

Karnet TIR jest wypełniany przez: stowarzyszenie wydające (w Polsce - ZMPD), władze celne krajów przejazdu i przez przewoźnika przed rozpoczęciem każdej podróży w polach: od 6 do 12 na okładce, oraz na manifeście towarów i wszystkich woletach - pola od 2 do 15. Manifest towarów zawsze pozostaje w karnecie. Wolet nr 1 służy do otwierania operacji TIR, natomiast wolet nr 2 do jej zamykania. Szczegóły opisane zostały w broszurze.

Posiadacz wymieniony w polu nr 3 okładki karnetu i w polu nr 4 na woletach jest odpowiedzialny za prawidłowe wypełnienie karnetu w polach 6-12 na okładce karnetu oraz w polach 2-15 na wszystkich wewnętrznych odcinkach.

Karnet TIR powinien być wypełniony na wszystkich woletach, niezależnie od tego, ile z nich będzie wykorzystanych na daną podróż.
SEKCJA

Utrata ładunku, kolizja, awaria pojazdu… 

W trakcie przewozu ładunku pod osłoną karnetu TIR mogą wystąpić różne zakłócenia realizowanej procedury np. kradzież ładunku, awaria pojazdu czy wypadek drogowy. Tryb postępowania w takich sytuacjach opisany jest w Regulaminie używania karnetu TIR w części C. WYPADKI I USZKODZENIA. Regulamin ten znajduje się w każdym karnecie w polskiej wersji językowej. 

Jeżeli w czasie drogi zamknięcie celne zostało przypadkowo zerwane lub towary uległy zniszczeniu bądź zostały uszkodzone, przewoźnik powinien natychmiast zwrócić się do najbliższego urzędu celnego i/lub policji. Informacja o zdarzeniu powinna się znaleźć w protokóle zajścia, zamieszczonym w karnecie i/lub w protokóle sporządzonym przez policję. 

W razie wypadku powodującego konieczność przeładowania towarów na inny pojazd lub do innego kontenera, przeładunek ten może być dokonany tylko w obecności przedstawiciela jednej z władz wymienionych powyżej. Władza ta również sporządzi protokół zajścia.  

W razie bezpośrednio grożącego niebezpieczeństwa powodującego konieczność natychmiastowego wyładunku towarów w całości lub w części, przewoźnik może według własnego uznania podjąć kroki bez wzywania lub bez oczekiwania interwencji ww. władz. Powinien on wówczas udowodnić, że był zmuszony tak postąpić dla ratowania pojazdu, kontenera lub jego ładunku i niezwłocznie po zastosowaniu najpilniejszych środków zabezpieczających zawiadomić odpowiednie władze w celu stwierdzenia tych faktów, sprawdzenia ładunku, nałożenia zamknięcia celnego na pojazd lub kontener oraz sporządzenia protokołu zajścia. Pozostaje on w karnecie TIR aż do przybycia do docelowego urzędu celnego.

Skradziony ładunek traktowany jest jako usunięty spod dozoru celnego i wprowadzony do obrotu z pominięciem władz celnych.

Dlatego też kradzież ładunku dokonana w trakcie wykonywania operacji transportowej nie zwalnia przewoźnika od zapłacenia cła i podatku za utracony towar.

Posiadacz karnetu TIR może ubiegać się o zwrot kwot zapłaconych należności celnych i podatkowych, wymierzonych przez władze celne, za utracony ładunek w wyniku kradzieży, jedynie po spełnieniu niżej wymienionych warunków:
 • Niezwłocznego (tj. w terminie do 7 dni) poinformowania ZMPD w formie pisemnej o fakcie kradzieży ładunku.   
 • Zgłoszenia kradzieży na policję i uzyskania raportu policji w tej sprawie.   
 • Z chwilą otrzymania decyzji z Urzędu Celnego, wymierzającej należności celne i podatkowe uregulowania ich w terminie 30 dni od daty jej otrzymania oraz przedstawienia w ZMPD dowodu wpłaty z wnioskiem o zwrot zapłaconej kwoty.  
 • Ścisłej współpracy z ZMPD (niezwłoczne udzielanie odpowiedzi na otrzymaną korespondencję i dostarczanie żądanych dokumentów).

Nieprzestrzeganie powyższych zasad i terminów spowoduje, iż Posiadacz karnetu TIR nie będzie mógł ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów.
 
SEKCJA
 
 
SEKCJA

Kontakt

SEKCJA

Zespoł ds. TIR

tel. 22 536 10 32 / 38
e-mail: tir@zmpd.pl
SEKCJA
  
  
SEKCJA

Formularze do pobrania

SEKCJA

#NazwaPobierz
1Zamówienie na karnety TIR - przesyłka kurierskapobierz PDF
2Zamówienie na karnety TIR - odbiór osobistypobierz PDF
3Formularz oświadczenia Posiadacza o utracie karnetu TIRpobierz PDF
4Formularz zgłoszeniowy o dostęp do aplikacji IRU TIR-EPDpobierz PDF
SEKCJA
  
  
SEKCJA

Kradzieże ładunków w Rosji

SEKCJA

Kradzież ładunku - tryb postępowania

dowiedz się więcej

SEKCJA

    
 
SEKCJA

TIR-EPD

SEKCJA

Aplikacja IRU TIR-EPD

dowiedz się więcej
SEKCJA


 
  

SEKCJA

EORI

SEKCJA
# Tagi użyte w informacji:
TIR


Partner strategiczny ZMPD

Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w PolsceZMPD jest największym polskim stowarzyszeniem w branży transportu drogowego, istniejącym od 1957 roku.

Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w PolsceZMPD jest największym polskim stowarzyszeniem w branży transportu drogowego, istniejącym od 1957 roku.

Na skróty

-

Regulamin


-

Reklama


-

Usługi ZMPD


-

Sklep ZMPD