ZMPD w POLSCE
LOGOWANIE | REJESTRACJA | EN

SEKCJA

Kradzieże ładunków w Rosji

SEKCJA

Kradzież ładunku na terenie Rosji - tryb postępowania

Skradziony ładunek traktowany jest jako usunięty spod dozoru celnego i wprowadzony do obrotu z pominięciem władz celnych. Dlatego też kradzież ładunku, dokonana w trakcie wykonywania operacji transportowej pod osłoną karnetu TIR, nie zwalnia przewoźnika od zapłacenia cła i podatku za utracony towar. 

Konsekwencje

W przypadku kradzieży pojazdu i/lub ładunku na terenie Federacji Rosyjskiej przewoźnik narażony jest na bardzo poważne konsekwencje finansowe i podlega jednocześnie:
 • odpowiedzialności w postępowaniu  cywilnym,  za utracony ładunek (art. 17 Konwencji CMR),
 • odpowiedzialności w postępowaniu administracyjnym, za nie przestrzeganie przepisów prawa celnego (art. 16.1 i 16.9 Kodeksu Administracyjnego Federacji Rosyjskiej)
 • zobowiązaniu podatkowemu, za zapłatę należności celnych i podatkowych za skradziony ładunek (art. 114 i 152 Federalnej Ustawy o Przepisach Celnych N: 311-F3)

Minimalizajca konsekwencji finansowych

Zdaniem IRU najlepszym sposobem na zminimalizowanie konsekwencji finansowych dla przewoźników jest:

 • unikanie niebezpiecznych zdarzeń podczas wykonywania operacji transportowej poprzez zachowanie maksymalnych środków ostrożności, określonych w Instrukcji IRU "Środki zapobiegawcze, jakie muszą być wdrożone przez każdego posiadacza karnetów TIR w celu przeciwdziałania zorganizowanej przestępczości",
 • zapewnienie stabilności finansowej poprzez ubezpieczanie przewożonych  ładunków w tym, jeżeli to możliwe, ewentualnych należności celnych i podatkowych,
 • przestrzeganie "Minimalnych procedur jakie są do spełnienia w przypadku kradzieży" (Podręcznik dla Posiadaczy Karnetów TIR Rozdział 11).

Kluczowe wymagania

Kluczowe wymagania to:

 • stosowanie środków zapobiegawczych, wykazanie czujności i ostrożności przez przedsiębiorstwo transportowe i kierowcę przez cały czas trwania operacji transportowej,
 • natychmiastowe zgłoszenie faktu kradzieży do właściwych władz (policja, władze celne, inne) oraz nie później niż do 7 dni od zdarzenia do Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych  i ubezpieczyciela ładunku,
 • terminowe uregulowanie należnego cła i podatku oraz wystąpienie do Zrzeszenia z wnioskiem o zwrot zapłaconych kwot oraz dostarczenie wszystkich niezbędnych dokumentów w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od dnia otrzymania decyzji płatniczej z urzędu celnego. Decyzja o zwrocie podejmowana jest przez Ubezpieczyciela Międzynarodowego. DECYZJĘ O ZWROCIE PODEJMUJE UBEZPIECZYCIEL MIĘDZYNARODOWY.

Ważne

Ważne aspekty, o których warto pamiętać:

 • Szybkie wykrycie kradzieży. Należy pamiętać, że kradzieże ładunku najczęściej mają miejsce podczas postojów. Dlatego też kierowcy powinni, kiedy tylko jest to możliwe, zatrzymywać się na parkingach strzeżonych i sprawdzać  zamknięcia celne, linki zabezpieczające i  plandeki po każdym postoju.
 • Raport policji. Fakt kradzieży ładunku powinien być potwierdzony przez funkcjonariuszy rosyjskiej policji poprzez wydanie dokumentu, przedstawiającego wszystkie szczegóły zdarzenia. Kierowcy muszą niezwłocznie zgłaszać każdy przypadek kradzieży do najbliższego posterunku policji. 
 • Protokół zajścia. Kierowcy muszą zgłosić niezwłocznie fakt kradzieży również do najbliższego urzędu celnego, gdzie władze celne powinny wypełnić protokół zajścia w karnecie TIR (ostatnia strona "Proces-verbal de constat").
 • Zabezpieczenie dostarczenia pozostałego (ocalałego) ładunku do docelowego urzędu celnego. W przypadku kradzieży części ładunku, kierowca powinien upewnić się, że władze celne nałożą nowe  zamknięcia na pozostały ładunek i bezpiecznie dostarczyć go do docelowego urzędu celnego.
 • Współpraca ze zrzeszeniem. Przewoźnik powinien niezwłocznie powiadomić ZMPD o okolicznościach kradzieży i dostarczyć pełną dokumentację związaną z tym zdarzeniem.
 • Współpraca z władzami celnymi.  

Płatności

Jak  realizować płatności na rachunek bankowy Federalnej Służby Celnej Rosji? Od początku roku 2012 przewoźnicy napotykają na trudności podczas dokonywania płatności na rzecz Federalnej Służby Celnej Rosji. Związane to jest głównie z brakiem przestrzegania nowych, wewnętrznych wymogów podczas realizacji płatności do Rosji takich, jak konieczność wykazywania w przelewach płatniczych: 

 • kodów KBK (kod klasyfikacji budżetowej),
 • kodu urzędu celnego,
 • numeru decyzji/żądania zapłaty,
 • numeru karnetu TIR, którego dana płatność dotyczy. 

Zgodnie z wewnętrznymi przepisami, wszelkie płatności  na rzecz władz celnych w Rosji muszą być dokonywane jedynie przez osoby odpowiedzialne za dług celny tj. posiadaczy karnetów TIR  i  wyłącznie w krajowej walucie tj. w rublach rosyjskich (RUB). 

Należy wykonać oddzielne przelewy bankowe dla:
 • cła, 
 • odsetek od cła,
 • podatku VAT,
 • odsetek od podatku VAT.

Oznacza to, że trzeba wykonać łącznie cztery przelewy bankowe, podając w każdym odpowiednie dane referencyjne banku. Aby wpłaty zostały uznane i odpowiednio zarachowane we  wszystkich czterech przelewach wpisujemy odpowiednie numery KBK podane w decyzji płatniczej.

UWAGA: Cło, odsetki od cła, podatek VAT, odsetki od podatku VAT mają cztery różne numery KBK (kod klasyfikacji budżetowej)!!! 

W każdym z czterech ww. przelewów bankowych należy podać poniższe dane beneficjenta:
 • Bank beneficjenta: OPERU-1 Banka Rosii, Moscow 701
 • BIK: 044501002
 • Numer rachunku: 40101810800000002901
 • Beneficjent: Mezhregionalnoe operacionnoe UFK (FTS Rossii)
 • INN: 7730176610
 • KPP: 773001001
 • OKATO: 45268595000
 
Po upewnieniu się,  że przelewy zostały prawidłowo wykonane (tzn. pieniądze nie wróciły na konto nadawcy) przewoźnik powinien wysłać dowód wpłaty (najlepiej faksem) do urzędu celnego w Rosji, który  wydał decyzję płatniczą wraz z pisemną prośbą o zaakceptowanie płatności jako rozliczenie decyzji Nr XXX z dnia YYY. 
Poniżej zamieszczamy wzory ww. pisma w  angielskiej i rosyjskiej wersji językowej.

W celu uniknięcia naliczenia odsetek za zwłokę należy ściśle przestrzegać terminu płatności. Zwykle jest to 10 do 20 dni od daty otrzymania decyzji płatniczej. 

W przypadku, gdy przewoźnik otrzyma decyzję płatniczą z opóźnieniem powinien poinformować o tym (w formie pisemnej) urząd celny i załączyć kopię koperty, w której otrzymał ww. decyzję wraz z dowodem dokonania wpłat. Pozwoli to na uniknięcie naliczenia dodatkowych odsetek za zwłokę. Przewoźnik powinien otrzymać od władz celnych potwierdzenie wpłaconych kwot i braku długu celnego. 

Prawne aspekty

Prawne aspekty, o których należy pamiętać:

 • Rosyjskie prawodawstwo administracyjne zakłada niewinność osoby podlegającej odpowiedzialności administracyjnej, co oznacza, że wina musi zostać udowodniona. Dlatego też, jeśli z okoliczności towarzyszących  kradzieży wynika, że kierowca nie mógł jej uniknąć (tj. ściśle przestrzegał trasy przejazdu wytyczonej przez władze celne,  zachował wszelkie możliwe środki ostrożności podczas postoju,  powiadomił policję, należności celne i podatkowe zostały opłacone po otrzymaniu decyzji płatniczej, naruszenie jest nieznaczne etc.), przewoźnik może złożyć odwołanie od decyzji władz celnych (Postanowienie Administracyjne), która obciąża go odpowiedzialnością administracyjną. Skuteczne odwołanie może doprowadzić do unieważnienia wysokiej kary administracyjnej, która w przypadku kradzieży ładunku wynosi od 300 000  RBL do 500 000 RBL.
 • Zgodnie z artykułem 30.2 i 30.3 Rosyjskiego Kodeksu Administracyjnego przewoźnik ma 10 dni (od daty otrzymania) na  złożenie odwołania/skargi od/na Postanowienie Administracyjnego (dotyczące kary administracyjnej). Zażalenie należy złożyć do osoby, która je wydała, a ta powinna przekazać je do rozpatrzenia wyższej instancji lub przez sąd.
 • Zgodnie z artykułami 37-40  Federalnej Ustawy o Przepisach Celnych N: 311-F3) przewoźnik ma 3 miesiące (od daty otrzymania) na złożenie odwołania od decyzji płatniczej, określającej kwotę  cła i podatku za utracony (skradziony) ładunek. Zażalenie należy złożyć do władz celnych wyższej instancji lub bezpośrednio do sądu.

 
SEKCJA

Przydatne dokumenty

SEKCJA

#NazwaPobierz
1Wzór zapytania do władz celnych Rosji, czy zrealizowana płatość w pełni pokryła dług celny - wersja angielskapobierz WORD
2Wzór zapytania do władz celnych Rosji, czy zrealizowana płatość w pełni pokryła dług celny - wersja rosyjskapobierz WORD


Partner strategiczny ZMPD

Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w PolsceZMPD jest największym polskim stowarzyszeniem w branży transportu drogowego, istniejącym od 1957 roku.

Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w PolsceZMPD jest największym polskim stowarzyszeniem w branży transportu drogowego, istniejącym od 1957 roku.

Na skróty

-

Regulamin


-

Reklama


-

Usługi ZMPD


-

Sklep ZMPD