ZMPD w POLSCE
LOGOWANIE | REJESTRACJA | EN

SEKCJA
SEKCJA

T1 / T2

SEKCJA

SEKCJA

    

Co kryje się pod pojęciem tranzytu celnego?

Tranzyt jest procedurą celną, która na czas jej trwania zawiesza obowiązek uiszczenia należności celno- podatkowych, które byłyby należne z tytułu przywozu towarów objętych tranzytem. Wspólną Procedurę Tranzytową reguluje Konwencja o wspólnej procedurze tranzytowej (WPT) z 20 maja 1987r.
SEKCJA

#NazwaPobierz
1Konwencja WPTpobierz PDF
SEKCJA
 U W A G A ! 
Każde przemieszczenie się towaru niewspólnotowego oraz towaru wspólnotowego, który wcześniej został objęty procedura celną (np. procedurą wywozu – eksportu, procedurą wprowadzenia towaru do magazynu czasowego składowania, procedurą składu celnego) musi odbywać się w procedurze tranzytu.
   
SEKCJA

Zasięg geograficzny

Konwencja o wspólnej procedurze tranzytowej pozwala na przewóz towarów między krajami unijnymi a państwami EFTA, tj. Szwajcarią, Norwegią, Islandią, Lichtensteinem oraz Turcją, Serbią i Macedonią. 
   
SEKCJA

Opis procedury tranzytu

Do obsługi zgłoszeń celnych tranzytowych wykorzystywany jest system elektroniczny, który pozwala na przygotowanie zgłoszeń tranzytowych. Jest on kompatybilny z systemem celnym – Nowym Skomputeryzowanym Systemem Tranzytowym (NCTS), który umożliwia wszechstronną wymianę informacji o danej operacji tranzytowej na wszystkich jej etapach realizacji przy pomocy elektronicznych komunikatów wysyłanych bezpośrednio pomiędzy podmiotem dokonującym procedury tranzytu a urzędem celnym wyjścia, a następnie miedzy urzędami wyjścia, tranzytu i przeznaczenia.
 
Wspólna procedura tranzytowa rozpoczyna się w urzędzie celnym wyjścia, a kończy się wraz z przedstawieniem towarów i towarzyszącego im zgłoszenia tranzytowego w urzędzie celnym przeznaczenia. Po otrzymaniu właściwego  komunikatu z urzędu przeznaczenia organy celne państwa wyjścia zamykają procedurę tranzytu, a zobowiązanie głównego zobowiązanego wygasa, chyba, że odnotowano jakieś nieprawidłowości. 
SEKCJA

Rodzaje procedury tranzytowej

Istnieją dwa rodzaje wspólnej procedury tranzytowej, procedura T1 i procedura T2, które odzwierciedlają różnice w statusie przemieszczanych towarów.
Procedura wspólnotowego tranzytu zewnętrznego (T1) stosowana jest głównie w przypadku przemieszczania towarów nie wspólnotowych. Powoduje ona zawieszenie należności celnych i innych opłat do chwili dostarczenia towarów do ich miejsca przeznaczenia we Wspólnocie.
Procedura wspólnotowego tranzytu wewnętrznego (T2) stosowana jest w przypadku przewozu towarów wspólnotowych z jednego miejsca na obszarze celnym Wspólnoty do innego, przez obszar jednego państwa EFTA lub większej ich liczby. 
Procedury tej nie stosuje się, gdy towary są przewożone w całości transportem morskim lub lotniczym.

Urząd wyjścia

Zgłoszenie tranzytowe jest przedstawiane w urzędzie wyjścia w formie elektronicznej. W szczególnych przypadkach (np. awaria systemów celnych) dopuszcza się przedstawienie zgłoszenia tranzytowego w wersji papierowej. 
Zgłoszenie celne musi zawierać wszystkie wymagane prawem  dane i być zgodne ze specyfikacjami systemu urzędu celnego, gdyż system kodyfikuje i potwierdza dane automatycznie. System wskaże wszystkie niespójności i nieprawidłowości we wprowadzonych danych. W takim przypadku przedsiębiorca zostanie poinformowany o stwierdzonych brakach i będzie mógł dokonać koniecznych poprawek przed ostatecznym przyjęciem zgłoszenia przez władze celne. 
Po wprowadzeniu poprawek i przyjęciu deklaracji system nada zgłoszeniu niepowtarzalny numer ewidencyjny MRN (movement reference numer), czyli numer referencyjny w systemie celnym. Następnie, po przeprowadzeniu ewentualnej kontroli towarów w urzędzie wyjścia i przyjęciu zabezpieczenia, towary zostaną dopuszczone do tranzytu. System wygeneruje tranzytowy dokument towarzyszący i, w stosowanych przypadkach, wykaz pozycji. Na prośbę podmiotu dokonującego zgłoszenia tranzytowego funkcjonariusz celny wydrukuje w urzędzie wyjścia dokument  i przekaże przewoźnikowi.
Dokument towarzyszący oraz wykaz pozycji muszą być przewożone wraz z towarami i przedstawiane w każdym urzędzie tranzytu oraz w urzędzie przeznaczenia. 
Po dokonaniu odprawy celnej i wydrukowaniu tranzytowego dokumentu towarzyszącego   urząd wyjścia wyśle do zadeklarowanego urzędu przeznaczenia komunikat informujący wyprzedzająco o przybyciu towarów. Komunikat ten będzie zawierał informacje podane w zgłoszeniu, na podstawie, których urząd przeznaczenia skontroluje przesyłkę po jej przybyciu do miejsca przeznaczenia. Jeśli przewóz następuje poprzez urząd tranzytowy, urząd wyjścia musi również przesłać komunikat informujący wyprzedzająco o tranzycie, tak, aby wszystkie urzędy tranzytu były uprzedzone o danej przesyłce i mogły ewentualnie skontrolować jej przewóz.

Urząd tranzytowy

Jeżeli towary przewożone są przez urząd tranzytowy, należy przedstawić je organom celnym wraz z tranzytowym dokumentem towarzyszącym T1 lub T2. Po wprowadzeniu do systemu numeru MRN system automatycznie odszuka wprowadzony już do niego komunikat informujący wyprzedzająco o tranzycie i możliwe będzie zatwierdzenie przewozu towarów. Wtedy to do urzędu wyjścia przesyłane jest zawiadomienie o przekroczeniu granicy. 

Urząd przeznaczenia

Po przybyciu do miejsca przeznaczenia towary muszą zostać przedstawione wraz z dokumentem towarzyszącym T1 lub T2, w urzędzie przeznaczenia lub ewentualnie upoważnionemu odbiorcy (jeżeli stosowana jest procedura uproszczona). Po wcześniejszym otrzymaniu komunikatu informującego wyprzedzająco o przybyciu towarów urząd celny przeznaczenia będzie już dysponował szczegółowymi informacjami na temat operacji tranzytowej i będzie mógł w związku z tym z wyprzedzeniem zdecydować, jakie kontrole są konieczne. 
Po wpisaniu do systemu numeru ewidencyjnego (MRN) system automatycznie odnajdzie odpowiadający temu numerowi komunikat informujący wyprzedzająco o przybyciu towarów, stanowiący podstawę do podjęcia wszelkich działań lub kontroli, oraz wyśle do urzędu wyjścia komunikat o przybyciu towarów. Po przeprowadzeniu odpowiednich kontroli urząd przeznaczenia powiadomi za pomocą komunikatu o wynikach kontroli urząd wyjścia oraz poinformuje go o ewentualnych stwierdzonych nieprawidłowościach. 
Komunikat o wynikach kontroli jest niezbędny do zamknięcia operacji tranzytowej w urzędzie wyjścia oraz do zwolnienia związanego z nią zabezpieczenia. 
   
SEKCJA

Główny zobowiązany w tranzycie T1/T2

Główny zobowiązany jest osobą odpowiedzialną za prawidłową realizację procedury tranzytu i odpowiada za ewentualne należności celne i podatkowe, jakie mogą powstać w przypadku zaistnienia nieprawidłowości. Ma on obowiązek złożenia zabezpieczenia w celu pokrycia należności celnych, których płatność jest zawieszona na czas tranzytu towarów. Zabezpieczenie może zostać złożone w formie depozytu w gotówce (zabezpieczenie pojedyncze) lub w formie zobowiązania składanego przez instytucję finansową będącą gwarantem (gwarancja generalna).
  
SEKCJA

Towary przewożone pod osłoną dokumentu T1 lub T2

Zgodnie z Konwencją WPT pod osłoną dokumentu tranzytowego T1 i T2 można przewozić wszystkie towary bez względu na ich rodzaj i pochodzenie.

ZMPD wyłącza możliwość przewozu poniższych grup towarowych: 

 • papierosy (kod towaru: 24.02.10, 24.02.20, 24.03.11 i 24.03.19), 
 • alkohol (kod towaru: 22.07.10,  22.08).
Są to towary, co do których istnieje zwiększone ryzyko w przewozie, stąd ZMPD zastrzega sobie prawo odmowy wykonania usługi.
SEKCJA

Utrata ładunku, kolizja, awaria pojazdu

W trakcie przewozu ładunku pod osłoną procedury T1 lub T2 mogą wystąpić różne zakłócenia realizowanej procedury np. kradzież ładunku, awaria pojazdu czy wypadek drogowy. Tryb postępowania w takich sytuacjach jest opisany jest w Konwencji Wspólnej Procedury Tranzytowej.

Jeżeli w czasie drogi zamknięcie celne zostało przypadkowo zerwane lub towary uległy zniszczeniu bądź zostały uszkodzone, przewoźnik powinien natychmiast zwrócić się do najbliższego urzędu celnego i/lub policji. Informacja o zdarzeniu powinna się znaleźć w protokole zajścia. Funkcjonariusz celny przybyły na miejsce zdarzenia dokonuje stosownej adnotacji w systemie celnym NCTS oraz dokumencie towarzyszącym przesyłce w procedurze T1 lub T2. 
W razie wypadku powodującego konieczność przeładowania towarów na inny pojazd lub do innego kontenera, przeładunek ten może być dokonany tylko w obecności przedstawiciela jednej z władz wymienionych powyżej. Władza ta również sporządzi protokół zajścia w takim przypadku funkcjonariusz celny dokonuje stosowej adnotacji w systemie NCTS i dokumencie celnym towarzyszącym przesyłce. 
W razie bezpośrednio grożącego niebezpieczeństwa powodującego konieczność natychmiastowego wyładunku towarów w całości lub w części, przewoźnik może według własnego uznania podjąć kroki bez wzywania lub bez oczekiwania interwencji ww. władz. Powinien on wówczas udowodnić, że był zmuszony tak postąpić dla ratowania pojazdu, kontenera lub jego ładunku i niezwłocznie po zastosowaniu najpilniejszych środków zabezpieczających zawiadomić odpowiednie władze w celu stwierdzenia tych faktów, sprawdzenia ładunku, nałożenia zamknięcia celnego na pojazd lub kontener oraz sporządzenia protokołu zajścia i stosowej adnotacji w systemie NCTS i dokumencie celnym towarzyszącym przesyłce.

 U W A G A ! 

Skradziony ładunek traktowany jest jako usunięty spod dozoru celnego i wprowadzony do obrotu z pominięciem władz celnych. Dlatego też kradzież ładunku dokonana w trakcie wykonywania operacji transportowej nie zwalnia przewoźnika od zapłacenia cła i podatku za utracony towar.
  
SEKCJA

Jak skorzystać z procedury

SEKCJA

  

Jak skorzystać z procedury T1/T2 w ZMPD?


Uwzględniając potrzeby naszych przewoźników Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce zadecydowało o przystąpieniu do systemu T1/T2.
Od marca 2019 r. Zrzeszenie pełni rolę głównego zobowiązanego w tym tranzycie i w tym zakresie nie ogranicza swojej roli tylko do tranzytów otwieranych w Polsce, ale we współpracy z partnerem proponuje swoim klientom takie możliwości we wszystkich państwach konwencji WPT. Ma to znaczenie z punktu widzenia tzw. operacji cross-trade, których liderem w Europie są polscy przewoźnicy. A zatem, po Brexicie nasz klient przewożąc towar np. z Francji do Wielkiej Brytanii usługę tranzytową T2 może zrealizować z ZMPD.
To duże ułatwienie i kompleksowe zabezpieczenie potrzeb polskiego przewoźnika, który będzie miał pewność, że niezależnie od kierunków transportowych nie musi się już martwić sprawą tranzytu i poszukiwać agencji celnych w poszczególnych krajach.
Aby zostać klientem ZMPD konieczne będzie podpisanie stosowanej umowy. Jednak przed przystąpieniem do współpracy i podpisaniem umowy, konieczne jest przeprowadzenie analizy i oceny stanu ekonomiczno-finansowego klienta.
 
W związku z tym, klient jest proszony o wypełnienie formularza Due Diligence w formacie Excel i odesłanie go do ZMPD drogą mailową. Na jego podstawie zostanie dokonana wspomniana powyżej  analiza. 
  
Po dokonaniu oceny ekonomiczno-finansowej  i uzyskaniu pozytywnej opinii, nastąpi podpisanie umowy na świadczenie usług związanych z procedura. Od tej chwili ZMPD rozpoczyna współpracę z daną firmą.
  
Zgłoszenie T1/T2 można zamówić w ZMPD wysyłając dokumenty dot. transportu na e-mail: transit24@zmpd.pl.
  

W treści e-maila skierowanego do ZMPD należy podać: 

 • Indywidualny Numer Klienta - w temacie wiadomości,
 • numery rejestracyjne pojazdu (oraz nazwę podwykonawcy, jeśli występuje),
 • urząd wyjścia/otwarcia deklaracji (kraj, nazwa lub kod),
 • urząd tranzytowy/przekroczenia granicy (jeśli występuje – nazwa lub kod),
 • urząd zamknięcia/odprawy (kraj, nazwa lub kod),
 • trasę przejazdu (wszystkie kraje),
 • numery oraz liczbę zamknięć celnych, o ile takie występują.
   
Po sporządzeniu zgłoszenia tranzytowego uzyskany od władz celnych nr LRN wysyłany jest do zlecającego lub na jego życzenie – SMS-em  bezpośrednio do kierowcy.
Kierowca musi jedynie w trakcie odprawy celenj podać numer LRN funkcjonariuszowi urzędu celnego wyjścia.
  

Dokumenty potrzebne do sporządzenia T1/T2:

 • CMR,
 • faktura handlowa lub faktura pro forma,
 • specyfikacja lub packing list,
 • odprawa eksportowa (EX),
 • świadectwo weterynaryjne, sanitarne, fitosanitarne lub inne, jeżeli są wymagane,
 • świadectwo pochodzenia towaru, jeżeli było wystawione.
  
   
SEKCJA

Wzory formularzy

SEKCJA

#NazwaPobierz
1Umowa z Klientempobierz PDF
2Due Diligence Podwykonawcypobierz PLIK
3Deklaracja Podwykonawcypobierz PDF
4Deklaracja analizy ekonomiczno-finansowej Due Diligence Klientapobierz PLIK
SEKCJA
  
  
SEKCJA

Kontakt

SEKCJA

Zespół ds. tranzytu 

tel. 22 536 10 40, 36, 29, 44 
e-mail: transit@zmpd.pl 


Partner strategiczny ZMPD

Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w PolsceZMPD jest największym polskim stowarzyszeniem w branży transportu drogowego, istniejącym od 1957 roku.

Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w PolsceZMPD jest największym polskim stowarzyszeniem w branży transportu drogowego, istniejącym od 1957 roku.

Na skróty

-

Regulamin


-

Reklama


-

Usługi ZMPD


-

Sklep ZMPD